Διευθετήσεις & οριοθετήσεις ρεμάτων

  1. Μελέτη Διευθέτησης π. Τάνου ν. Αρκαδίας (2021_FS Consultants)
  2. Έλεγχος Ανομοιόμορφης Ροής για τα ρ. Μάζια και Κερεζένια ν. Μεσσηνίας (2020)
  3. Έλεγχος Ανομοιόμορφης Ροής για τις μελέτες των νέων γεφυρών στη θέση Μεσογέφυρα στο Δήμο Κόνιτσας στον π. Αώο, στην οδό σύνδεσης Μικρής Γότιστας – Σιούτσου με Ε.Ο. Ιωαννίνων στον π. Μετσοβίτικο και στη θέση Καβαλλάρι στον π. Ζαγορίτικο (2019)
  4. Έργα Υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α’) – Μελέτη Διευθέτησης π. Ιλισού ανάντη της οδού Εθνάρχου Μακαρίου (2018_Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.)
  5. Μελέτη Διευθέτησης ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) ν. Αττικής από Χ.Θ. 0+000 (εκβολή στον π. Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+000. Προμελέτη υδραυλικών έργων (2008-2009_ Γραφείο Δ. Σωτηρόπουλου & Συν/τες Α.Μ.Ε.)