Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) διοργάνωσε το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων στην Αθήνα, στις 12 – 15 Οκτωβρίου του 2017.

Η θεματολογία του συνεδρίου ήταν αρκετά ευρεία και περιελάμβανε:

α) Φράγματα, Ταμιευτήρες και περιβάλλον.  Φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές φραγμάτων και ταμιευτήρων,  Περιβαλλοντικοί όροι, κοινωνικά οφέλη και επιπτώσεις,  Περιορισμός υδρομορφολογικών αλλοιώσεων και αισθητική αποκατάσταση περιβάλλοντος,  Εμπλουτισμός – αποκατάσταση υπόγειων υδροφορέων, δημιουργία υγροβιότοπων αντιπλημμυρική προστασία κ.λ.π.

β) Φράγματα και ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων. Διαχείριση υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής, Οι ταμιευτήρες ως έργα διαχείρισης υδατικών πόρων πολλαπλού σκοπού,  Ο ρόλος των φραγμάτων στον ενεργειακό σχεδιασμό – Σύγχρονες τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις

γ) Ασφάλεια φραγμάτων και ταμιευτήρων. Εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων – Διοικητική Αρχή Φραγμάτων, Παρακολούθηση συμπεριφοράς φραγμάτων και ταμιευτήρων,  Αναλύσεις θραύσης φράγματος και επιπτώσεις, Μακροχρόνια συμπεριφορά και κίνδυνοι οφειλόμενοι στη γήρανση των φραγμάτων, Κίνδυνοι οφειλόμενοι σε αστοχίες Η/Μ εξοπλισμού, Ασφαλής παροχέτευση εκτάκτων πλημμυρικών παροχών κατάντη – απαιτήσεις οριοθέτησης της κοίτης, Σχέδια Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Καταστάσεων, Παρουσίαση πρόσφατων συμβάντων ή περιστατικών

δ) Εξελίξεις στις μεθόδους σχεδιασμού & κατασκευής. Προδιαγραφές μελετών φραγμάτων-συμπλήρωση ΕΤΕΠ, Υλικά κατασκευής Φραγμάτων, μέθοδοι κατασκευήςΣΩ, νέες τεχνικές, Εκτίμηση, επιλογή και αναθεώρηση πλημμυρών σχεδιασμού,  Σχεδιασμός υπερχειλιστών – αναβάθμιση υπερχειλιστών, Η επιρροή των Γεωλογικών συνθηκών στο σχεδιασμό, Εξελίξεις στο Γεωτεχνικό σχεδιασμό, Εξελίξεις στον αντισεισμικό σχεδιασμό, Εξελίξεις στον Η/Μ εξοπλισμό


15 Οκτωβρίου, 2017