Την Τρίτη 10/10/2017 παρακολούθησα το σεμινάριο “Διερεύνηση και Τεκμηρίωση Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενου Δομήματος κατά ΚΑΝΕΠΕ.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να μεταδώσει την προτεινόμενη κατά ΚΑΝΕΠΕ. μεθοδολογία συγκέντρωσης και αξιολόγησης όλων των απαραίτητων στοιχείων και  δεδομένων, που αφορούν στην ολοκληρωμένη αποτίμηση της στατικής λειτουργίας φορέων υφιστάμενων κτηρίων, όπως και της φέρουσας ικανότητας των επιμέρους στοιχείων τους.  Η συγκέντρωση και επιστημονική τεκμηρίωση μεγάλου πλήθους στοιχείων που αφορούν στην κατασκευή και στη συντήρηση του φέροντος οργανισμού ενός κτηρίου, σε συνδυασμό με την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιτόπιων και εργαστηριακών ελέγχων, συνιστούν το πρώτο καθοριστικό βήμα για τον ενδελεχή και συνεπή επιστημονικά έλεγχο της στατικής επάρκειας του. Παράλληλα η γνώση της ορθής διαδικασίας προσφέρει την δυνατότητα εκτίμησης με μεγάλη ακρίβεια του κόστους των αντίστοιχων εργασιών διερεύνησης και αποτίμησης, και της κατάλληλης παρουσίασης του έργου στον πελάτη.


11 Οκτωβρίου, 2017